Diagnostiek & behandeling Jeugd en Gezin

Behandeling van Jeugd en Gezin

Het multidisciplinair team van Perspectief GZ is gespecialiseerd in het bieden van Ambulante of Extramurale Behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders in de regio’s.

 • Amsterdam en Amstelland
 • Zaanstreek Waterland

De behandeling is gericht op het verhelpen van de complexe (gedrags)problemen en versterken van het persoonlijk functioneren. Jongeren kunnen door het aanleren van nieuwe (sociaal emotionele) vaardigheden hun problemen de baas worden en leren vooruit kijken. Ouders leren specifieke opvoedingsvaardigheden en leren beter aansluiten bij het niveau van het functioneren van hun kind.
De behandeling van Perspectief GZ is onafhankelijk, er is sprake van vrijwillige hulpverlening. Binnen de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Immers een veilige thuis situatie is de beste plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden van hulpvragen bij jeugd en gezin zijn:

 • (Ernstige) gedragsproblematiek, voortkomend uit (L)VB
 • Complexe relatie en gezinsproblemen (multiproblem gezinnen)
 • Emotie/agressie regulatie
 • Trauma behandeling (EMDR)
 • Op het gebied van identiteit en seksualiteit
 • Specifieke opvoedingsvragen
 • Versterken van sociaal emotionele vaardigheden
 • Cultuur sensitieve hulpvragen van gezinnen

 

(Aanvullende) diagnostiek

Perspectief biedt psychodiagnostiek op maat, aan kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Er kan in sommige gevallen sprake zijn aanvullende multidisciplinaire diagnostiek om behandeltraject optimaal te kunnen ondersteunen.

De diagnostiek richt zich o.a. op:

 • Bepaling van intelligentie (IQ-bepaling)
 • Psychologisch onderzoek naar gedrag en ontwikkeling
 • Op basis van uitgebreid onderzoek een inschatting van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Inzicht in bijkomende hulpvragen
 • Mate van sociale redzaamheid
 • Diagnose ASS (autisme spectrum stoornissen)
  Vormen van autisme komen relatief veel voor bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek kunnen wij de diagnose ASS stellen en adviezen opstellen voor een behandeling.
 • Bij complexe situaties wordt er multidisciplinair, aanvullende functionele diagnostiek (AFD) gesteld. Tijdens de psychodiagnostiek wordt er verschillende testen en onderzoeksmateriaal toegepast, specifiek voor de (L)VB doelgroep.

 

Werkwijze

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulp voor de cliënt en er wordt multidisciplinair gewerkt. Per hulpvraag leveren we maatwerk. Er wordt met kinderen en jongeren met diverse erkende methoden en spel- en werkmaterialen gewerkt.

We onderzoeken wat de juiste hulp is en kijken welke expertise hiervoor nodig is. Verschillende behandelvormen worden op maat toegepast. Per cliënt en gezin zijn er in ieder geval altijd minimaal twee hulpverleners betrokken. Binnen Perspectief GZ zijn de volgende specialisaties aanwezig:

   • Individuele (gedrag) behandeling (L)VB
   • Cognitieve gedragstherapeutische benadering bij (J)LVB
   • Contextuele gezinsbehandeling
   • Trauma behandeling (EMDR)
   • Psychomotorische therapie
   • Interculturele hulpverlening
   • Competentiegericht werken
   • Orthopedagogische gezinsbehandeling en -begeleiding op maat (IOG/IAG)

 

De hulp wordt zowel op kantoor als in de thuissituatie geboden.

 

Perspectiefplan

Voor elke cliënt (Segment C) wordt een Perspectiefplan opgesteld waarin haalbare leer- en verbeterdoelen worden opgenomen. Aan deze doelen wordt structureel en procesmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

 

Vaste hulpverlener

De cliënt heeft een vaste hulpverlener met wie hij 1 à 2 keer per week een afspraak heeft. Naarmate de situatie van de cliënt verbetert zal de frequentie van de afspraken afnemen. De afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op kantoor of op school. Met de cliënt en ouders wordt afgestemd wat wenselijk en mogelijk is.

 

Multicultureel

Door diversiteit van de doelgroep heeft ons team deels een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in moedertaal onder meer in het Turks of Arabisch geholpen worden.

 

Beschikking en Financiering

De behandeling wordt betaald door de gemeenten krachtens de Jeugdwet (JW). Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling dient er een beschikking van de gemeente te zijn. De jeugdbeschikking en het perspectiefplan worden opgesteld en afgegeven door:

Ook de huisarts of een jeugdarts kunnen een jeugdige naar Perspectief GZ verwijzen.


Aanmelding

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-6178757 of 075-7600005 of u kunt ons mailen via info@perspectiefgz.nl